A Short History of the Iranian Soccer

Football (soccer) was introduced to Iran in the first decade of the twentieth century by British residents of the country including diplomats, employees of the oil industry, officers of the South Persia Rifles and by Christian missionaries who included it in their schools' physical education curriculum. During the reign of Reza Shah, the government encouraged football and other team sports, believing that their popularization would favor the emergence of a spirit of cooperation among Iranians.

The Exile of the Female Nightingale from the "Land of the Rose and the Nightingale"

Iran Possesses 490 different species of birds. Out of this rich and diverse bird fauna, it is only the male nightingale that has become a powerful metaphor not only for Persian poets but also for the country itself. Iran is known as the “Land of the Rose and the Nightingale.”

سیمین بهبهانی و سپهر رنگین کمانی اش

در تاریخ کهن ادبيات فارسي شاید هيچ شاعري چون سیمین بهبهانی مورد تمجید شاعران همروزگارش نبوده است؛ نه تنها برای نوآوری هایش در غزل بلکه به خاطر عشق اش به آزادی و عدالت و احترامش به حرمت و شأن انسان. 1

ردیف‌های موسیقی ایرانی

جوهره اصلی موسیقی کلاسیک ایرانی را که قدمتی هزار ساله دارد باید در ردیف های مختلف موسیقای به ارث رسیده از استادان این هنر جستجو کرد. « رپرتوار موسيقي كلاسيك ايراني، همراه با نظم و ترتيب سنتي آن،» ردیف نامیده می شود. برخلاف رپرتوار موسیقی کلاسیک غربی، که هر بخش آن را آهنگ ساز خاصی ساخته است و به همان صورتی که در آغاز تصنیف شده اجرا می شود، ردیف مجموعه ملودی های سنّتی است که نوازندگان و موسیقیدانان در زمان های گوناگون جمع آوری کرده اند.

قانون مجازات اسلامی

مواد مربوط به جرائم زنان و مجازات های آن

در اجرای اصل پنجاه و هشتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده از سوی کمیته امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای رئیس جمهور وقت، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در آذر 1370 برای اجرا به دادگستری ابلاغ شد.

در این بخش تنها موادی از قانون جزا آورده شده که ناظر بر جرائم ارتکابی از سوی زنان و مجازات تعیین شده آن هاست.

فصل اول- مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي

ماده 12- مجازات هاي مقرر در اين قانون پنج قسم است:

1- حدود
2- قصاص
3- ديات
4- تعزيرات
5- مجازات هاي باز دارنده.

کتاب دوم - حدود

فصل اول - تعريف و موجبات حد زنا

ماده 63 - زنا عبارت است از جماع مرد با زني که بر او ذاتأ حرام است گرچه وطی در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه.

ماده 64 - زنا در صورتي موجب حد مي شود که زاني یا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشند.

ماده 65 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي که آگاه بوده است محکوم به حد زنا مي شود.

ماده 66 - هرگاه مرد يا زني که با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و نا آگاهي کند در صورتي که احتمال صدق مدعي داده شود، ادعاي مذکور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد.

ماده 67 - هرگاه زاني يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعاي او در صورتي که يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود.

فصل دوم- راه هاي ثبوت زنا در دادگاه

‌ماده 68 - هرگاه مرد يا زني چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود.

Pages