tile

بزرگان دانش، اندیشه و ادبانديشه وران و دانشمندان به منزله روح و عقل جامعه و گران بها ترين سرمايه هاي فرهنگي هرملّت اند. نگاهي به زندگي و آثار بسياري از اين بزرگان درتاريخ فرهنگ ايران به روشني نشان مي دهد که با وجود تند باد حوادث و سيل هاي بنيان کن مصائب، ارزش هاي اصيل انساني و قومي مردم ايران تنها در پناه دانايي و روشن بيني چنين کسان دوام و ماندگاري يافته است. ازميان گروه بي شمار اين بزرگان، برخي سرآمدان تاريخ دانش و ادب اند و برخي ديگر در عرصه فلسفه و عرفان شهرت بسيار دارند. نام تعدادي از ايشان با وقايع مهم درآميخته و شهرت عدّه اي ديگر از مرزهاي سياسي و اعتقادي بسيار فراتر رفته است. با اين همه، هريک از ايشان به گونه اي و در زمينه اي و با روشي مخصوص به خود نماينده جنبه اي از فرهنگ ايراني و شاهدي بر ارجمندي آن درعرصه هاي جهاني است. در ترتيب آوردن نام اين بزرگان تاريخ زندگي و شباهت آثار و انديشه ايشان رعايت شده است.

این بخش را در قسمت های زیر دنبال کنید:

1. بزرگان دانش، اندیشه و ادب (بخش اول)
2. بزرگان دانش، اندیشه و ادب (بخش دوم)