tile

مهناز افخمیmahnaz.jpg مهناز افخمی، مدیر عامل بنیاد مطالعات ایران و بنیان گذار و رئیس «سازمان بین المللی زنان برای آموزش و مشارکت،» قبل از انقلاب، به مقام دبیر کلی سازمان زنان ایران و وزیرمشاور در امور زنان رسید. او عضوهیئت ‌مشاوران و نیز هیئت مدیرة سازمانهای بین‌المللی گوناگون است ازجمله "موزه آرتور ام سکلر (سمیتسونین)"، «دیده بانان حقوق بشر»، «جنبش جهانی برای توسعة دموکراسی»، «صندوق ‌بین‌المللی‌کمک ‌به‌زنان»، و «جامعة بین‌المللی حقوق بشر.»

از میان نوشته های او می توان به آثار زیر اشاره کرد: حقوق زن در ایران: 1357- 1346 (1993)؛ زنان در تبعید (1996)؛ در دل طوفان؛ زنان ایران بعد از انقلاب اسلامی (1994)؛ در طلب حقوقمان؛ آموزش حقوق زنان در جهان اسلامی (1996)؛ زنان مسلمان و مشارکت در عرصه های سیاسی (1997)؛ خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی (1999)؛ به سوی یک جامعة دلسوز (2001) و در جست و جوی حق انتخاب؛ آموزه های رهبری برای زنان (2003).