tile

شاهدخت اشرف پهلویPRINCESS ASHRAF شاهدخت اشرف پهلوی، خواهر توأمان محمدرضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، در سال 1299 خورشیدی به دنیا آمد. او، و خواهرش، شاهدخت شمس پهلوی، در شمار نخستین زنان ایرانی بودند که حجاب از رخ برکشیدند. شاهدخت اشرف پهلوی در زمینه های مرتبط با پیشبرد حقوق زنان، رفاه اجتماعی و سواد آموزی، چه در ایران و چه در عرصۀ بین المللی نقشی کلیدی ایفا کرد.

در دوران پیش از انقلاب، به مدت شانزده سال در عرصه های گوناگون سازمان ملل متحد، به ویژه در کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون وضع زنان، و کمیسیون بین المللی مشورتی سواد آموزی آن، به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران در جلسۀ عمومی این سازمان، فعّالانه حضور داشت. در ایران نیز نائب رئیس سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، نائب رئیس کمیتۀ ملی سوادآموزی جهانی و رئیس افتخاری سازمان زنان بود. چهره هائی در آینه، و تسلیم ناپذیر از جمله آثاری است که از شاهدخت اشرف پهلوی انتشار یافته.

 

یادبود شاهدخت اشرف پهلوی