tile

درخواست اشتراک ایران نامهایران نامه

برگ اشتراک

 

به پیوست مبلغ . . . . . دلار آمریکا را برای اشتراک ایران نامه سال بیست و پنجم و  بیست و ششم می فرستم.

نام: ..............................................................................................
نشانی: ......................................................................................... 
..........................................................................................
ایمیل: ..........................................................................................
تاریخ: ..........................................................................................
 
 

بهای اشتراک سال بیست و پنجم: برای مشترکین مقیم ایالات متحد آمرکا:

افراد: 60 دلار (100 دلار دوسال)
دانشجویان: 35 دلار
مؤسسات: 100 دلار (170 دلار دوسال)
تک شماره: 20 دلار
 

برای مشترکین مقیم دیگر کشورها (که نشریه را تنها با پست هوائی می توانند دریافت کنند):

افراد: 85 دلار ( 150 دلار دو سال)
دانشجویان: 50 دلار
مؤسسات: 130 دلار (دوساله 200 دلار)
تک شماره: 25 دلار