tile

درباره ماهدف ها بنياد مطالعات ایران در سال 1360 (1981 ميلادي)، به شکل يک نهاد پژوهشي غيرانتفاعي در شهر واشنگتن تاًسيس شد. نخستین هدف بنياد پژوهش در زمينه تاريخ و تمدن ايران و تلاش براي زنده نگاه داشتن زبان فارسي و هويت ايراني در ميان ايرانيان مهاجر و نيز شناساندن جلوه‌هاي عالي ميراث فرهنگي ايران به بيگانگان بود. با کاهش عنادی که در سالهاي نخستِ پس از انقلاب متوجه هويّت ملّي و فرهنگ باستاني ايران شد، و نيز با استمرار دشواري هاي آشکاري که همچنان فراراه توسعه و پيشرفت ايران قرار گرفته، پژوهش درباره اوضاع اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه معاصر ایران نیز بر فهرست هدف های بنیاد افزوده شده است. کمک به ایجاد فضائی مناسب برای نشر وپخش بررسیهای محققانه روشنفکران و پژوهشگران مطالعات ایرانشناسی، با هر بينش و سويکردی، همچنان از جمله هدف های اساسی بنیاد است. وضع حقوقی بنیاد بیناد بر طبق قوانین ثبتی ایالات مریلند و نیویورک به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و غیرسیاسی به ثبت رسیده و مشمول بخش (501) ( c) (3) قوانین مالیاتی است. کمک های مالی به بنیاد در حد مجاز قانونی مشمول بخشودگی های مالیاتی است. خدمات و فعالیت های بنیاد به یاری و همکاری اشخاص حقیقی و شرکت ها، انجمن ها و بنیادهای گوناگون انجام می شود. برای برقراری تماس با بنیاد مطالعات ایران، دریافت اطلاعات بیشتر در باره فعالیت ها و انتشارات بنیاد یا خرید نسخه هائی از شماره های موجود ایران نامه و کتاب های بنیاد راه های زیر در اختیار شماست Foundation for Iranian Studies 4343 Montgomery Avenue, Suite 200  Bethesda, MD 20814 http://www.drupal.appropriateit.com Tel: (301) 657-1990 Fax: (301) 657-1983 Email: اfis@drupal.appropriateit.com