جنبش سبز: حرکت نوین دموکراتیک در ایران


پیشینۀ تاریخی

پرداختن به ریشه‌ها، هدف‌ها و شیوه‌های حرکت اجتماعی‌ای که سالی است با عنوان «حنبش سبز» در ایران پدیدار شده، و در جهان نیز بازتابی گسترده داشته، نخست مستلزم مروری در تاریخ معاصر جنبش‌های اجتماعی ایران است. دراین نوشته، چنین مروری شامل جنبش‌های شبه دموکراتیک، دموکراتیک و ضددموکراتیکی خواهد بود که به نوبت سرنوشت مردم ایران را در دورانی به درازای یک سده رقم زده‌اند. 

Pages