tile

سلسله پهلویرضا شاه کبير

رضا شاه که از بزرگترين شاهان ايران شمرده مي شود با لياقت و رشادت به رفع مشکلات کشور پرداخت.

در دوره شانزده ساله سلطنت او شورش ها و آشوب هاي داخلي فرو نشست. ارتش پس از يکي دو قرن بي نظمي سامان منظمي يافت. در آبادي کشور کوشش بسيار بکار رفت. راهها و بناهاي بسيار ساخته شد. راه آهن سرتاسري ايران از بندر شاهپور در خليج فارس تا بندر شاه در کنار درياي خزر کشيده شد. کارآموزش و پرورش ترقي کرد. تا چند سال گروهي از جوانان ايراني براي آموختن دانش و فن به اروپا و امريکا فرستاده شدند. دانشگاه تهران بنياد شد. تأسيس بانک ملي اعتبار اقتصادي کشور را بالا برد.

خلاصه آنکه در زمان سلطنت اين پادشاه، با سرپرستي و رسيدگي و دقت و لياقت او که بي مانند بود، ايران رو به آبادي رفت و از هرجهت ترقي و پيشرفت بسيار کرد.

در وضع اجتماعي کشور نيز بهبود و پيشرفت شايان حاصل شد. زنان که تا اين زمان هيچ حقي در جامعه نداشتند آزاد شدند و در دبيرستان ها و دانشگاه به آموختن دانش و ادب پرداختند و در کارهاي اجتماعي شرکت يافتند.

اين دوران آغاز جنبش ملي و کوشش ايرانیان براي پيشرفت در راه تمدن و ترقي بود. دخالت بيگانگان در کارهاي کشور از ميان رفت و ايرانيان به لياقت خود اميدوار شدند و از هرحيث کوشش براي جبران عقب ماندگي هاي دو سه قرن اخير آغاز شد.

در اواخر سلطنت رضا شاه باز در اروپا جنگ بزرگي در گرفت که به جنگ جهاني دوم معروف است. دولت آلمان با همکاري ايتاليا به لهستان و فرانسه و روسيه حمله کرده و کشورهاي انگليس و فرانسه و روسيه وچندين کشور ديگر اروپا همدست شدند و با آلمان و ايتاليا به جنگ پرداختند و دولت امريکاي شمالي هم به ايشان پيوست.

دولت ايران در اين جنگ نيز خواست بي طرف بماند. اما دولت هاي روس و انگليس و امريکا که "متفقين" خوانده مي شدند در سوم شهريور سال 1320 براي آنکه از راه ايران اسلحه و آذوقه به روسيه برسانند بهانه‌اي تراشيدند و سپاهيان ايشان از شمال و جنوب به ايران تاختند و ايران را اشغال کردند.

رضا شاه ناچار از سلطنت استعفا کرد و فرزند او، محمد رضا پهلوي، که وليعهد ايران بود به جاي او برتخت نشست. رضا شاه پس از استعفا به توسط نيروي نظامي انگلستان به افريقا تبعيد گرديد و در سال 1323 در ژوهانسبورک درگذشت، جنازه رضا شاه کبير چند سال بعد به ايران منتقل گرديد و در شهر ري به خاک سپرده شد.

محمد رضا شاه پهلوي

سال هاي نخستين سلطنت محمد رضا شاه پهلوي پر از آشوب و سختي بود. تا چند سال سپاهيان بيگانه در ايران بودند، و چون جنگ جهاني دوم پايان يافت، ارتش دولت روسيه شوروي- برخلاف قرارداد- نخواستند آذربايجان را رها کنند، پس فتنه اي در آن استان برپا کردند، و حکومت خودمختاري در آنجا به وجودآوردند. سرانجام ايران بر همه اين مشکلات پيروز شد و استان آذربايجان به ايران بازگشت. چون ارتش هاي بيگانه از ايران خارج شدند و آشوب هاي داخلي فرونشست، آبادي و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي آغاز گرديد. از کارهاي بزرگ اين دوره ملي کردن صنعت نفت ايران و کوتاه کردن دست شرکت نفت انگليس و ايران از منابع نفتي جنوب ايران است. در دوره سي و هفت ساله سلطنت محمد رضا شاه پهلوي کارهاي بزرگي در ايران انجام شد:

راه آهن از يک سو تهران را به مشهد متصل کرد و از سوي ديگر تهران به تبريز پيوست. راههاي شوسه و اسفالت زيادي ساخته شد که رفت و آمد بين شهرهاي ايران را آسان کرد. با ساختن فرودگاههاي متعدد، مسافرت ايرانيان در داخل و خارج از کشور با هواپيما ساده شد. سدهاي بزرگي ساخته شد مانند سد اميرکبير در کرج، سد شهناز در همدان، سد شهبانو فرح بر روي سفيد رود، و از همه مهمتر سد محمد رضا شاه پهلوي، بر روي رودخانه دز که پنجمين سد بزرگ جهان است. ايران که تا اين زمان کشوري کشاورزي بود در راه صنعتي شدن گام هاي بلند برداشت. کارخانه هاي مختلف از نوع پتروشيمي، ماشين سازي، تراکتورسازي، موادغذائي، پارچه بافي، کفش سازي و غيره در شهرهاي ايران تأسيس شد. و بخصوص با تأسيس کارخانه ذوب آهن با همکاري هاي فني و اقتصادي دولت روسيه شوروي ايرانيان به يکي از آرزوهاي ديرين خود دست يافتند. درسال 1341 محمد رضا شاه پهلوي در اجتماع بزرگي که از نمايندگان کشاورزان سراسر کشور تشکيل شده بود اصول شش گانه اي را براي اصلاح امور اجتماعي و اقتصادي کشور پيشنهاد کرد و به تصويب ملت گذارد. اين اصول در روز ششم بهمن همان سال به تصويب ملت ايران رسيد و سپس با تصويب دو مجلس شوراي ملي و سنا به عنوان قانون مملکتي به اجراء درآمد. در ضمن سال هاي بعد نيز چند اصل ديگر بر اصول ششگانه افزوده شد که مهمترين آنها بقرار زير است:

 1.  الغاي رژيم ارباب و رعيتي از طريق اصلاحات ارضي.
 2.  ملي شدن جنگل ها در سراسر کشور.
 3.  فروش سهام کارخانجات دولتي به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي.
 4.  سهيم شدن کارگران در منافع کارگاههاي توليدي.
 5.  ايجاد سپاه دانش براي اجراي تعليمات عمومي و اجباري.
 6.  اصلاح قانون انتخابات.
 7.  تشکيل سپاه بهداشت.
 8.  تشکيل سپاه ترويج و آباداني.
 9.  تشکيل خانه هاي انصاف.
 10.  ملي شدن آب هاي کشور.
 11.  نوسازي کشور در تمام مظاهر زندگي در شهرها و روستاها.
 12.  انقلاب اداري و آموزشي.

بموجب اين قوانين املاک کشاورزي بين کشاورزان تقسيم شد. سپاهيان دانش که از جوانان دختر و پسر فارغ التحصيل دبيرستان ها تشکيل شده بود به روستاها رفتند و به کودکان روستايي خواندن و نوشتن آموختند. در سپاه بهداشت فارغ التحصيلان دانشکده هاي پزشکي، دندان پزشکي، داروسازي، پرستاري و مامائي هريک به مدت دو سال براي درمان روستائيان به دورترين روستاهاي کشور رفتند. به روستاهايي که تا آن تاريخ نه معلمي داشتند و نه پزشکي. کارگران در سودي که از دسترنج ايشان نصيب کارفرما مي شد شريک شدند. از کارهاي بسيار مهم اين دوره اعلام برابري زنان و مردان، و دادن حق رأي و حق انتخاب شدن به نمايندگي مجلس شوراي ملي و سنا به زنان بود. در نتيجه براي اولين بار زنان به نمايندگي دو مجلس انتخاب شدند و به سمت هايي مثل وزارت، سفارت، وکالت دادگستري، قضاوت، استادي دانشگاه و امثال آن رسيدند. براي با سواد کردن اهالي شهرها و روستاها کوشش زياد بعمل آمد. در حالي که اولين دانشگاه در سال 1313 در دوره رضا شاه کبير در تهران تأسيس شده بود، تعداد دانشگاههاي ايران در دوره محمد رضا شاه پهلوي به 22 و تعداد دانشکده ها و مدرسه هاي عالي مستقل ما به بيش از دويست مؤسسه رسيد. مدارس فني حرفه اي زيادي در ايران باز شد. دراين دوره بخصوص با سواد کردن روستاييان و زنان توجه بيشتري شد. حاصل اين کوشش ها اين بود که در پايان سلطنت محمد رضا شاه پهلوي بيش از هشت ميليون کودک، نوجوان و جوان و بزرگسال ايراني از کودکستان تا دانشگاه در ايران به تحصيل مشغول بودند و عده زيادي نيز در خارج از کشور درس مي‌خواندند. در سال هاي آخر اين دوران، آموزش در تمام مدرسه ها و دانشگاههاي ايران رايگان شد. در دبستان ها و مدرسه هاي راهنمائي برنامه تغذيه رايگان اجرا گرديد. به دانشجويان دانشگاهها کمک هزينه تحصيلي پرداخته شد. بورس هاي تحصيلي و کارآموزي زيادي از طرف دولت به دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمان، استادان دانشگاهها و کارگران داده شد تا در کشورهاي خارج به تحصيل بپردازند.

به پاس قدرداني از اين خدمات پر ارزش، دو مجلس شوراي ملي و سنا در سال 1344 در جلسه مشترکي، لقب "آريامهر" را به محمد رضا شاه پهلوي اعطاء کردند. وليعهد ايران در روز نهم آبان 1339 متولد شد و به يادگار بنيانگذار ايران نوين، رضا نامگذاري گرديد.

محمد رضا شاه پهلوي در تاريخ 26 دي ماه 1357 در حالي که مدت ها بود دسته هاي مذهبي و سياسي آرامش و امنيت کشور را بر هم زده بودند ايران را ترک کرد و در تاريخ 5 مرداد 1359 به بيماري سرطان در قاهره درگذشت.

مخالفان رژيم مشروطه، پس از عزيمت شاه از ايران، قدرت را در دست گرفتند و قانون اساسي تازه اي به تصويب رسانيدند و بموجب آن در ايران حکومت جمهوري اسلامي برقرار کردند، تا تمام امور کشور برطبق اصول اسلامي متعلق به چهارده قرن پيش، و بر اساس "ولايت فقيه" اجرا گردد. گروهي از ايرانيان ضمن رد قانون اساسي جديد و اجراي قوانين اسلامي، وفاداري خود را به قانون اساسي پيشين مصوب سال 1285 و سلطنت مشروطه اعلام کردند. بدين جهت پس از درگذشت محمد رضا شاه پهلوي، وليعهد ايران در قاهره برطبق قانون اساسي پيشين آمادگي خود را براي قبول مسئوليت به عنوان پادشاه مشروطه ايران اعلام کرد.