tile

پایان کارعبدالرضا انصاري سازمان آب و برق خوزستان متدرجا بر پايه محکمي استوار شد و جاي شايسته خود را در بين تشکيلات دولتي پيدا کرد. درسال 1345 سازمان با داشتن افرادي لايق و کاردان در سطح استان از موقعيت ممتازي برخوردار بود و درسطح کشوردر رديف يکي از کار آمد ترين سازمان هاي دولتي بشمارمي آمد، به طوري که تشکيلات اداري و رويه هاي مديريت و دستور العمل هاي سازمان الگوئي براي موسساتی که ماموريت هاي مشابهي داشتند شده بود. سد دز ساخته شده بود و افراد ايراني آنرا اداره مي کردند. مطالعات فني ايجاد سد کارون در شمال شوشتر ومارون در شمال بهبهان شروع شده بود و فارغ از مشکلاتي که در سال هاي اوليه براي سد دز وجود داشت، هريک از اين دوطرح مسير طبيعي خود را طي مي کرد. شبکه برق شهرهاي خوزستان و برق کارخانجات روز بروز درحال توسعه بود و تماماً توسط کارشناسان ايراني طرح ريزي و اجرا مي شد و در هيچ نقطه کسي از سرويس برق شکايت نداشت. طرح شبکه کامل آبياري سد دز آماده شده و بتدريج طبق برنامه پيش مي رفت و نهرهاي آبياري هرروز در حال توسعه بود و زمين هاي جديدي را در بر مي گرفت. گزارش هاي مامورين سازمان در طرح آبياري بجاي شرح درگيري با مخالفين و مزاحمين بيشتر درباره کشت محصولات جديد و بارآوري بيشتر محصولات سنتی بود. بخاطردارم مهندس علي اصغر اژدري مسئول طرح آبياري دز با چه افتخار و خوشحالي گزارش مي داد که بازده بعضي ازمزارع کشت گندم به حدودچهار تن در هکتار رسيده و نهال هاي انگور ياقوتي که براي اولين بار در ناحيه دزفول کاشته شده پس از مدت کوتاهي نوبر داده است و در موقع گزارش دادن حالت اين را داشت که يک ميليون دلار به او جائزه داده باشند. همين مهندس اژدري، که تحصيلات عالي خود را در انگلستان تمام کرده و متخصص ماشين آلات کشاورزي بود، وقتي سابقا کفالت دانشکده کشاورزي در ملاثاني خوزستان را بعهده داشت هميشه ازکاغذ بازي وکندي کارشکوه مي کرد و نمي دانست سرنوشت جواناني که تربيت مي کند چه خواهد بود. ولي حال اظهار اطمينان مي کرد که تحصيل کرده هاي کشاورزي، متناسب با کوشش و استعدادشان، آينده درخشاني در کشاورزي خوزستان خواهند داشت.

مزارع سر سبز نيشکر در بيش از پنج هزار هکتار گسترش پيدا کرده و بازده آن در حدود بازده بهترين مزارع نيشکر دنيا بود. دراين مزارع، که حالت زراعت محلي به خود گرفته بود، از هر متر مربع زمين يک کيلو شکر در سال برداشت مي شد و همه جا صحبت از گسترش روز افزون اين نوع زراعت بود. رئيس طرح نيشکر، مهندس نادر حکيمي، که همکاران شايسته اي بدور خود جمع کرده بود و تعداد کارشناسان خارجي در هفت تپه را از 65 نفر به شش نفر تقليل داده بود، مي گفت چون کار احياي کشت نيشکر انجام شده و طرح اوليه به هدف هاي خود رسيده است، مي خواهد به کارهاي ديگري دست زند و خدمات ديگري به کشور ارائه دهد. وي مي گفت با رفتن او و جانشين شدن مهندس علي اصغر شرکت آب از آب تکان نخواهد خورد و لطمه اي به پيشرفت طرح وارد نخواهد شد.

گوردون کلاپ چند سال پيش فوت کرده و ليليانتال نيز به علت سالخوردگي فعاليت خود را در شرکت عمران و منابع تقليل داده و مشغول نوشتن خاطرات خود بود. آقاي ابتهاج خدمت دولت را کنار گذاشته و در بخش خصوصي بانک ايرانيان را تاسيس کرده و اداره مي کرد.

شهميرزادي و دکتر احمدي هريک کارآزموده شده و حل مشکلات سازمان و پيش بردن طرح ها براي آنها امري عادي بود، بطوري که ديگر قسمت اعظم اوقات من صرف امور استانداري مي شد و از بابت سازمان نگراني نداشتم. ولي مبارزات شش ساله براي پا گرفتن سازمان آب و برق خوزستان و در گيري هاي آزار دهنده با عواملي که دائماً در صدد پرونده سازي و ايجاد مزاحمت بودند، يک حالت خستگي روحي درمن ايجاد کرده بود که درعين سربلندي ازموفقيت و دست آوردهاي شش سال گذشته حس مي کردم به يک مرخصي چند ماهه و يا يک تغيير فعاليت احتياج دارم. درچنين شرايط بود که در اواسط تيرماه 1345 در يک روز بسيار گرم آقاي هويدا نخست وزير تلفن کردند و گفتند لازم است براي کاري به تهران بروم.

بعد از ظهر روز بعد وقتي به دفترشان وارد شدم با خوشروئي و آغوش باز از من استقبال کردند و گفتند از طرف شاهنشاه به وزارت کشور منصوب شده ام. اولين روزي که به وزارت کشور رفتم آقاي قوام نظامي رئيس دفتر گفت آقاي مهندس روحاني از نيم ساعت قبل براي تبريک تشريف آورده اند و به همين جهت در اطاق شما از ايشان پذيرائي کرده ايم. از اين محبت و حرکت مهندس روحاني بي نهايت تحت تاثير قرار گرفتم و کدورتي که در دل داشتم از بين رفت و روابط دوستي ما بحال اول برگشت.

از دوست ديرين خود حسن شهميرزادي تقاضا کردم که همچنان به همکاري خود با من ادامه داده و به سمت معاون وزارت کشور بامن به تهران بيايد. او قبول کرد و همکاري ما سال ها در وزارت کشور و سپس در صحنه هاي ديگر فعاليت هاي اداري و اجتماعي ادامه يافت.

از سوي ديگر، مديرعامل جديد سازمان، ايرج وحيدي، که قبلا معاون مهندس روحاني در وزارت آب و برق بود، از احمدعلي احمدي دعوت کرد که در سمت قائم مقام مديرعامل با او همکاري کند. زماني که احمدي اين پيشنهاد را قبول کرد دانستم که سازمان آب و برق خوزستان همچنان با کارآمدي و تحرک به پيشرفت خود ادامه خواهد داد.